AI4ALERT

Projektperiode

01. marts 2021 – 31. december 2022

Bevilget pulje

415.000 kroner

Hør mere

Hvis du er interesseret I at høre nærmere omkring innovationsprojektet “AI4ALERT – Artificial Intelligence for Acute Living Earth Reconnaissance Technology”, er du meget velkommen til at kontakte Anders på anders@censec.dk eller +45 52 13 15 42

Projektbeskrivelse

AI4ALERT – Artificial Intelligence for Acute Living Earth Reconnaissance Technology

Projektet bidrager til at definere konkrete overvågningsbehov blandt aktører i Danmark og til at identificere nye muligheder for at inddrage de nyeste datakilder og nyeste analytiske metoder til at adressere disse behov. Desuden vil projektet identificere hvorledes danske teknologivirksomheder kan bidrage med relevant teknologi, som kan understøtte udviklingen af disse overvågningsløsninger, heriblandt udvikling af early-warning-systemer og beslutningsstøttesystemer.

Projektet vil lægge hovedvægten på satellitbaserede platforme heriblandt anvendelse af både SAR og optisk data, men vil også inddrage andre frie datakilder hvor relevant, heriblandt SDFE ortofotos og skråfotos. Databehovet vil primært blive understøttet gennem frie og åbne data fra Sentinel satellitterne, men for at bygge bro, og perspektivere, til mulighederne tilvejebragt gennem nye, mere tidslige og højtopløselige kommercielle satellitdata, er det helt centralt også at inddrage denne type data i begrænset omfang.

Det er intentionen at prototyperne afprøvet gennem projektet efterfølgende skal videreudvikles til konkrete serviceydelser som kan understøtte hele den danske sikkerheds- og forsvarsindustri, og finansieringsmulighederne for dette vil ligeledes blive afdækket.

 

Projektet indeholder følgende aktiviteter:

  • Indledende online workshop (webinar). Her vil relevante nationale aktører og eksperter indenfor forsyning, sikkerhed og forsvar diskutere behov, muligheder og potentialer.
  • På baggrund af den indledende workshop afholdes minimum fem individuelle 1:1 møder med relevante virksomheder for at afdække konkrete behov og identificere muligheder samt udviklingspotentiale.
  • På baggrund af de høstede erfaringer gennem hovedaktivitet 1 og 2 udvikles og demonstreres mindst en behovsspecifik service.
  • En synteseberetning (max 10 sider) vil sammenfatte konklusioner, samt præsentere relevante use-case scenarier i en dansk kontekst, med henblik på at opstille nye konkrete forretningsmuligheder for udvikling af satellitbaserede overvågningsservices samt anvendelse af afledt data og tjenester.
  • Afsluttende webinar. Her vil kernekonklusionerne, heriblandt de(n) udviklede service blive sammenfattet og præsenteret, som et udgangspunkt til en diskussion blandt relevante virksomheder og aktører omkring strategiske perspektiver og fortsatte udviklingsmuligheder
Projektleder
Projektpartner
Virksomhedsdeltagere